Cập nhập thông tin mới nhất về việc chuyển đồi sang Visa Đặc định đối với người Việt Nam tại Nhật Bản


Từ ngày 12 tháng 4 năm 2021, người Việt Nam đang sống tại Nhật muốn chuyển đổi tư cách lưu trú sang visa đặc định (Tokutei ginou) thì sẽ cần các điều kiện sau:

(1) Người có visa TTS:

Cần giấy tiến cử của Đại sứ quán (Ghi chú: trên trang ĐSQ gọi giấy này là Danh sách người xin đổi tư cách lưu trú-người dịch)

(2) Người có visa du học:

- Người đã hoặc sắp tốt nghiệp khóa 2 năm trở lên:  Cần giấy tiến cử

- Người đã hoặc sắp tốt nghiệp khóa dưới 2 năm:  Không cần giấy tiến cử, nhưng cần nộp bằng cấp xác nhận việc đã/sắp tốt nghiệp khóa học (ví dụ giấy xác nhận tốt nghiệp)

- Người đang học hoặc đã nghĩ học giữa chừng:  Không cần giấy tiến cử, nhưng cần nộp các giấy tờ xác nhận đang học (xác nhận học sinh/sinh viên), hoặc giấy tờ xác nhận đã nghỉ học (giấy xác nhận nghỉ học)

(3) Những người có visa không phải TTS và du học:

Không cần nộp giấy tiến cử

Link gốc: http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html?fbclid=IwAR0lgxh1016_bYDJmq5wo10K2oYDs9GGsy0paQ-wpku7NQRma7MJySirQss