BUỔI KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIỮA IFN-TẬP ĐOÀN HITECH FRAM HÀN QUỐC NGÀY 15.02.2024

Khai Xuân Giáp Thìn 2024 đầu năm với buổi ký kết hợp đồng giữa IFN-nghiệp đoàn Hitech Farm Hàn Quốc

🥰